कारखाना अवलोकन

कार्यालय भवन

बैठक कोठा

प्याकिंग मेसिन

डटेड प्लान्ट

बुनाई प्लान्ट

पीवीसी प्लान्ट

डिपिंग प्लान्ट

भारी शुल्क ग्लोभ प्लान्ट

ग्लोभ्स ड्राई।

ग्लोभ पिसि।

ल्याटेक्स प्लान्ट

लोगो प्रिन्ट प्लान्ट

प्याकिंग प्लान्ट

कच्चा माल गोदाम

कन्टेनर लोड हुँदै

गोदाम